REGULAMIN

świadczenia przez BOOKED24.COM Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną, zwany w dalszej części: „Regulaminem”.

 §1.
Postanowienia ogólne

 1. Pojęcia używane w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, oznaczają:
  • Usługodawca - BOOKED24.COM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. GRUNWALDZKIEJ, 164, lok. 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000724075, o kapitale zakładowym: 5.000 zł, posiadająca NIP 5842769614, nr REGON 369743028,
  • Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem https://booked24.com, której treść stanowi własność Usługodawcy,
  • Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu , o której mowa w Regulaminie,
  • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Usług, zarejestrowana w Serwisie,
  • Dostawca - Użytkownik oferujący za pośrednictwem Serwisu dowolną usługę,
  • Klient - Użytkownik dokonujący Rezerwacji usługi oferowanej przez Dostawcę,
  • Rezerwacja - zamówienie przez Klienta za pośrednictwem Serwisu usługi oferowanej przez Dostawcę,
  • OWU - ogólne warunki umów na odpłatne Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin oraz OWU stanowią wzorce umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego.
 3. Treści publikowane w Serwisie, poza wyraźnie oznaczonymi, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

§2.
Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. Usługodawca świadczy Usługi w zakresie:
  • odpłatnego umożliwiania Dostawcy tworzenie obiektów i kalendarzy pozwalających na dokonywanie przez Klienta Rezerwacji usług oferowanych przez Dostawcę oraz potwierdzania złożonych Rezerwacji,
  • nieodpłatnego umożliwienia Klientowi dokonywania Rezerwacji usług oferowanych przez Dostawcę.
 2. OWU na poszczególne odpłatne Usługi określone zostały w załącznikach do Regulaminu. Postanowienia Regulaminu są integralną częścią OWU. Pojęcia użyte w OWU mają takie samo znaczenie, jak pojęcia w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej.
 3. Usługodawca nie jest stroną żadnej z umów zawartych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu.

 §3.
Rejestracja

 1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest bezpłatna.
 2. W celu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest:
  1. wypełnić formularz, w którym należy podać:
   • obowiązkowo:
    • imię,
    • nazwisko,
    • adres e-mail,
   • ewentualnie:
    • numer telefonu,
   • lub
  2. połączyć konto w Serwisie z kontem posiadanym w serwisie Facebook lub Google. W takiej sytuacji Serwis automatycznie otrzymuje informacje o danych wskazanych w lit. a) niniejszego ustępu.
 3. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza Użytkownik otrzyma wiadomość na wskazany adres e-mail, potwierdzający rejestrację.
 4. Po dokonaniu rejestracji, przez cały okres posiadania aktywnego konta, Użytkownik otrzymuje dostęp do funkcji Serwisu o nazwie „PANEL”, za pośrednictwem którego może korzystać z wszelkich dostępnych Usług.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych wskazanych przy rejestracji, ich prostowania, uzupełniania, uaktualniania oraz usunięcia.
 6. Usunięcie danych możliwe jest przy użyciu opcji "Wyrejestruj" dostępnej w PANELU. Otrzymanie potwierdzenia o usunięcie danych Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu.
 7. Dane wskazane podczas rejestracji przez Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

§4.
Zawieranie umów na Usługi oraz sposób zapłaty

 1. Momentem zawarcia umowy na Usługę jest rejestracja Użytkownika w Serwisie, zgodnie z §3 Regulaminu oraz zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z Usług odpłatnych jest podanie dodatkowych danych niezbędnych do wystawienia przez Usługodawcę rachunku lub faktury VAT.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Usługodawcy za Usługi odpłatne wynagrodzenia w wysokości określonej w Cenniku.
 5. Usługodawca przewiduje możliwość udzielania Użytkownikowi indywidualnych rabatów w stosunku do cen określonych cennikiem. Każdorazowo o zasadach oraz sposobie wykorzystania udzielonego rabatu Użytkownik będzie informowany za pośrednictwem e-mail na adres wskazany podczas rejestracji.
 6. Użytkownik może zapłacić Wynagrodzenie w następujący sposób:
  1. przelewem tradycyjnym na konto wskazane na fakturze
  2. szybkim przelewem przy użyciu linku na fakturze otrzymanej drogą elektroniczną

§5.
Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy zgodnie z §4 Regulaminu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub elektronicznie na adres e-mail Usługodawcy cs@booked24.com, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie przysługuje w wypadku gdy Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Zapisy ust. 1 niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania w sytuacji, kiedy Użytkownikiem jest przedsiębiorca.
 5. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się:
  • w przypadku usług związanych z rejestracją Użytkownika, w chwili usunięcia rejestracji na żądanie Użytkownika,
  • w przypadku Usług o charakterze czasowym, z upływem czasu, na jaki umowa na świadczenie Usługi została zawarta.
 6. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeśli świadczenie Usług nie może być kontynuowane lub jest znacznie utrudnione z ważnych względów organizacyjnych, technicznych lub prawnych. Informacja ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia jest przesyłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Rozwiązanie umowy na skutek jej wypowiedzenia przez Usługodawcę skutkuje usunięciem konta Użytkownika.
 7. Wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu, zgodnie z §3 ust. 6 Regulaminu, pozostaje bez wpływu na skuteczność umów zawartych przed wyrejestrowaniem.

§6.
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności świadczonej Usługi z Regulaminem lub niezgodności Regulaminu z przepisami prawa polskiego.
 2. Reklamacje mogą być kierowane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail cs@booked24.com lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia.
 4. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazywane Użytkownikowi w takiej samej formie, jak reklamacja została złożona.

§7.
Informacja handlowa

 1. Podczas rejestracji, zgodnie z § 3 Regulaminu, Użytkownik ma prawo wyrażenia zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia zgody za pośrednictwem Serwisu na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych.
 3. Użytkownik ma prawo do zrezygnowania w każdym momencie z otrzymywania informacji handlowych.
 4. Rezygnacja przez Użytkownika z otrzymywania informacji handlowych może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy cs@booked24.com lub pisemnie na adres Usługodawcy.

§8.
Załączniki

 1. Polityka prywatności.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. OWU na tworzenie obiektów i kalendarzy pozwalających na dokonywanie przez Klienta Rezerwacji usług oferowanych przez Dostawcę.

§9.
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści publikowane w Serwisie stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  • szerokopasmowe łącze internetowe o przepustowości conamniej 0.5 Mbit/s,
  • oprogramowanie:
   • przeglądarka w wersji co najmniej: Internet Explorer 10, Firefox 50, Google Chrome 60, Safari 9.1, Opera 46 lub kompatybilne ( zalecane jest stosowanie najnowszej wersji oprogramowania)
   • włączona obsługa technologii JavaScript oraz tzw. „cookies”
   • System Operacyjny Windows ( XP/SP3, Vista,7, 8 lub nowszy), Linux, Mac OS lub kompatybilny w zakresie korzystania z oprogramowania wymienionego powyżej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu oraz wszystkich załączników. Udostępnienie Użytkownikom dokumentów ze zmianami odbywać się będzie poprzez jego umieszczenie w Serwisie.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu, dla umów na Usługi już zawartych, wiążące są postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień zawarcia umowy na wykonanie Usługi.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami, jest ono nieważne. Pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 8. Jeżeli Użytkownikiem jest przedsiębiorca, ewentualne spory wynikłe z umowy na świadczenie Usług, rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd w Gdańsku.

 

 

  Następny dokument  

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY
na tworzenie obiektów i kalendarzy pozwalających na dokonywanie przez Klienta Rezerwacji usług oferowanych przez Dostawcę

 

 1. Usługodawca umożliwia Dostawcy tworzenie obiektów i kalendarzy pozwalających na dokonywanie przez Klienta Rezerwacji usług oferowanych przez Dostawcę.
 2. Sposób tworzenia obiektów i kalendarzy oraz ich wszelkie dostępne funkcje został szczegółowo opisane w zakładce "POMOC" dostępnej w Serwisie.
 3. Tworzenie obiektów i kalendarzy jest bezpłatne.
 4. Dostawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia za każdą dokonaną przez Klienta Rezerwację.
 5. Odwołanie Rezerwacji przez Klienta nie wpływa na obowiązek zapłaty przez Dostawcę wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy.
 6. Usługi oferowanie przez Dostawcę nie mogą być sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami oraz normami etycznymi.
 7. Działania Dostawcy wprowadzające w błąd innych Użytkowników, w szczególności podanie nieprawdziwych danych oraz wszelkie działania, które w opinii Usługodawcy mogą spowodować pogorszenie jakości Serwisu i jego opinii wśród Użytkowników są zabronione.
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Dostawcę, Usługodawcy przysługuje prawo usunięcia wszelkich obiektów i kalendarzy Dostawcy.
 9. Usługobiorca, tworząc i publikując obiekty i kalendarze, wyraża zgodę na rozpowszechnianie podanych danych kontaktowych, w celu umożliwienia kontaktu przez Klientów.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność usług oferowanych przez Dostawcę oraz skutki podania przez Dostawcę nieprawdziwych lub niepełnych danych, ani za jakość oferowanych przez Dostawcę usług.
 11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWU zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

  Następny dokument  

 

 

 

 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

 

                                                                                                                                              Gdańsk, dn. ................................................................

 

Booked24.com sp. z o.o                                                                  
   Grunwaldzka 164/3,                                                                   
      80-258 Gdańsk                                                                       

 

 

 

                                       Ja niżej podpisany/a ................................................................................................................................................................................
 
zam. ...............................................................................................................................................................................................................................................

 

posiadający/a nr PESEL ....................................................................., legitymujący/a się dowodem osobistym

 

seria i nr ......................................................................................... będący/a Stroną –Usługobiorcą, umowy na użytkowanie systemu rezerwacji online booked24.com,


jako obiekt pod nazwą: ....................................................................................................................................................................................................................,

 

zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu – strony internetowej dostępnej pod adresem:

booked24.com w dniu ............................................ z Booked24.com Sp. z o.o. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000724075, posiadającej NIP 5842769614, nr REGON 369743028, niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) odstępuję od wyżej opisanej umowy.

 

                                                                                                                                                           Podpis

 

                                                                                                                          .........................................................................

 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy - wersja do pobrania

 

 

  Następny dokument