POWRÓT DO SERWISU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

zwana w dalszej części: „Polityką

  

§1.
Postanowienia ogólne.

 1. Polityka stanowi integralną część Regulaminu i wszelkie pojęcia użyte w Polityce mają znaczenie określone Regulaminem, o ile z kontekstu nie wynika inaczej.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu, podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies i uzyskującym do nich dostęp oraz rejestrującym logi serwera jest Usługodawca.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wskazane podczas rejestracji oraz automatycznie – zawarte w plikach cookies i logach serwera.

§2. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkowników wskazane podczas rejestracji przetwarzane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1).
 2. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • prostowania swoich danych osobowych,
  • żądania od Usługodawcy usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania od Usługodawcy ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy,
  • żądania przeniesienia swoich danych osobowych.
 3. Dane osobowe umieszczane są w bazie Usługodawcy oraz przetwarzane są przez Usługodawcę na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej podczas rejestracji.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niepodanie danych określonych Regulaminem uniemożliwia rejestrację oraz zawarcie przez Użytkownika umowy na Usługę.
 5. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są przez Usługodawcę w celu:
  • świadczenia Usług Użytkownikowi,
  • marketingowym,
  • wysyłki newsletterów, jeżeli Użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę,
  • prowadzenia obsługi reklamacji.
 6. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są przez Usługodawcę przez cały okres realizacji Usług lub przygotowania odpowiedzi na reklamację przy czym nie dłużej niż do czasu usunięcia konta z Serwisu, rozpatrzenia reklamacji lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W każdym z powyższym przypadków okres gromadzenia danych osobowych może zostać przedłużony na czas, przez który Usługodawca zobowiązany jest przechowywać stosowną dokumentację zgodnie z przepisami prawa.
 7. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli nie uregulował on wszystkich należności wobec Usługodawcy lub naruszył Regulaminu, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 8. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę w zamieszczanych ogłoszeniach są dostępne dla wszystkich Użytkowników i nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.
 9. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, a w szczególności zapewnia, aby zebrane dane osobowe były:
  • przetwarzane zgodnie z RODO,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Użytkownik, którego dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, w szczególności serwisów obsługujących płatności, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje.
 12. Dane osobowe Użytkownika są udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie za zgodą Użytkownika.

 

§3. Pliki cookies

 1. Usługodawca przechowuje informacje i uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika poprzez stosowanie plików cookies, wyłącznie za zgodą Użytkownika.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Użytkownik ma prawo ograniczyć lub wyłączyć dostępu plików cookies do swojego urządzenia zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Skorzystania z tej opcji spowoduje, iż korzystanie z Serwisu będzie możliwe z wyłączeniem funkcjami, które wymagają plików cookies.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk obrazujących, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, w celu ulepszanie jego struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.
 5. Serwisu stosuje są dwa rodzaje plików cookies:
  • sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz partnerów, przy czym wykorzystywanie plików cookies przez te podmioty podlega ich własnej polityce wykorzystywania plików cookies.

§4. Logi serwera 

 1. Usługodawca przechowuje informacje i uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika poprzez gromadzenie logów serwera, wyłącznie za zgodą Użytkownika.
 2. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Informacje te wykorzystywane są w celu administrowania Serwisem i zapewnienia wysokiego standardu świadczonych Usług.
 3. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.

POWRÓT DO SERWISU